Giá trị cốt lõi

TỬ TẾ / Trân trọng yếu tố con người nhân văn trong suy nghĩ và hành động.

SÁNG TẠO / Luôn có sự đột phá, cải tiến được chấp nhận.

NHIỆT HUYẾT / Hết lòng, tận tâm với sứ mệnh của mình.

KỶ LUẬT / Tôn trọng nguyên tắc và quy định một cách tự giác.