ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ASK - COUPLE GROUP LEARNING AND DEVELOPMENT

TẠI SAO CẦN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ASK
 
 
✅ Đối với cá nhân: 
- Đánh giá năng lực bản thân.
- Cơ hội ôn tập và vận dụng kiến thức sau đào tạo.
✅ Đối với quản lý:
- Đánh giá toàn diện năng lực nhân sự.
- Cơ sở đề xuất lực lượng nhân sự kế thừa.
✅ Đối với công ty:
- Chính sách đãi ngộ phù hợp.
- Đánh giá tổng quan hiệu quả sau đào tạo.